Ordinan Buruh (Sabah Bab 67), dan undang-undang subsidiari di bawahnya termasuk:

 

a)    Kaedah-Kaedah Buruh (Pekerja Separa Masa) (Sabah) 2013

b)    Kaedah-Kaedah Buruh (Penggajian Kanak-Kanak dan Orang Muda) (Sabah) 2012

c)    Kaedah-Kaedah Buruh (Sabah) 2009

d)    Kaedah-Kaedah Buruh (Sabah) (Had Kerja Lebih Masa) 2008;

e)    Kaedah-Kaedah Buruh (Sabah) (Kandungan Kontrak) 2008;

f)     Kaedah-Kaedah Buruh (Sabah) (Faedah Penamatan dan Pemberhentian Kerja Sementara) 2008; dan

g)    Kaedah-Kaedah Buruh (Sabah) (Bayaran Yang Kena Dibayar Kepada Pekerja Yang Mati) (2008).

h)   Perintah Penggajian (Pengecualian) 2005

           

Akta Pampasan Pekerja 1952 [Akta 273]

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]

Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732]

Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Disemak 1975) [Akta 159]

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 [Akta 753]

Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670]

Akta Sekatan Kerja 1968 [Akta 353]

a)    P.U.(A) 307/2013

b)    P.U.(A) 261/2012

c)    P.U.(A) 16/2009

d)    P.U.(A) 62/2008

e)    P.U.(A) 63/2008

f)     P.U.(A) 159/2008

g)    P.U.(A) 108/2008

h)   P.U.(A)377/2005

 

 

Akta 273

Akta 246

Akta 732

Akta 159

Akta 753

Akta 670

Akta 353

Page generated in 0.06776 seconds.